OWU

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

 

 1. Ogólne Warunki Umowy (dalej jako „OWU”) określają zasady zawierania umów w zakresie oferty Miejskiego Ośrodka Kultury z siedzibą w Żorach przy ul. Dolne Przedmieście 1 (dalej jako „Zleceniobiorca”) dotyczącej organizacji imprez zorganizowanych na terenie Muzeum Ognia w Żorach. OWU stanowią integralną część wszystkich umów zlecenia w zawieranych przez Zleceniobiorcę z Klientami w zakresie organizacji na ich rzecz imprezy w zakresie uszczegółowionym zleceniem Klienta.
 2. OWU są doręczane Klientowi z chwilą zawarcia umowy, jak też są dostępne dla Klienta przed zawarciem umowy w siedzibie Zleceniobiorcy oraz na stronie internetowej www.muzeumognia.zory.pl
 3. OWU uznaje się za zaakceptowane przez Klienta i wiążące Strony z chwilą zawarcia umowy w formie pisemnej. OWU jest kompletnym uregulowaniem praw i obowiązków wiążących strony w uzupełnieniu postanowień zawartych w umowie zlecenia. W przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami umowy a OWU – pierwszeństwo znajdują zapisy umowy. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej.
 4. Zawarcie umowy wymaga złożenia zlecenia przez Kupującego według wzoru umowy ustalonego przez Zleceniobiorcę i sporządzanego przy jego udziale. Informacje dotyczące towarów i usług Zleceniobiorcy przedstawione w katalogach, folderach, broszurach itp., a także zamieszczone na stronie internetowej mają jedynie charakter reklamowy i nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 5. Zakres i przedmiot zamówienia ma charakter ściśle zindywidualizowany i jest każdorazowo uszczegółowiony w Umowie zawartej pomiędzy Zleceniobiorcą a Klientem. Zgłoszenie przez Klienta konieczności wprowadzenia zmian w przedmiocie zlecenia następuje na zasadach określonych w umowie.
 6. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i umiejętności niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.
 7. Jeżeli Strony nie ustalą inaczej, Klient akceptuje fakt, iż w trakcie imprezy, której organizację zleca, w Muzeum Ognia w Żorach mogą równocześnie odbywać się inne imprezy, jak również mogą być obsługiwani inni Klienci.
 8. Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów usunięcia ewentualnych szkód i zniszczeń spowodowanych przez uczestników w trakcie trwania imprezy, jak też odpowiada zatwierdzone braki w wyposażeniu pomieszczeń dostępnych dla uczestników imprezy.
 9. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z przyczyn przez siebie niezawinionych, w przypadku zaistnienia siły wyższej, w tym w szczególności w sytuacji braku dostaw energii elektrycznej lub przerw w tych dostawach.
 10. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do przerwania imprezy lub interwencji w trakcie trwania imprezy w przypadku zaistnienia okoliczności zagrażających bezpieczeństwu osób znajdujących się na terenie Muzeum Ognia w Żorach lub zagrożenia niszczenia mienia Zleceniobiorcy.
 11. Klient zawierając umowę zapoznaje się z treścią i zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie Muzeum Ognia w Żorach.
 12. Klient zobowiązuje się do:
 1. przekazania Zleceniobiorcy informacji lub dokumentów będących w jego posiadaniu, a niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy;
 2. współpracy ze Zleceniobiorcą w celu prawidłowej realizacji umowy;
 3. poinformowania uczestników imprezy o konieczności zapoznania się z obowiązującymi regulaminami porządkowymi oraz
  z regulaminami poszczególnych urządzeń dostępnymi w widocznych miejscach na trenie Muzeum oraz o obowiązku przestrzegania wyżej wymienionych regulaminów.
 1. Z uwagi na zindywidualizowany charakter zlecenia i konieczność poniesienia kosztów uprzedniego przygotowania elementów składowych zlecenia, w przypadku zapłacenia zaliczki ulega ona zatrzymaniu przez Zleceniobiorcę w przypadku odstąpienia
  od umowy przez Klienta z przyczyn leżących po jego stronie.
 2. W toku realizacji zawartej  umowy wiążącym sposobem komunikacji Stron będą wiadomości e-mail zgodnie z danymi wskazanymi w zleceniu, chyba że Strona zażąda potwierdzenia ustaleń w zwykłej formie pisemnej.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Klienta następuje zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, na zasadach określonych w klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik do umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany OWU z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiany stają się skuteczne w terminie wskazanym przez Wykonawcę nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie internetowej Wykonawcy zmienionego OWU. Umowy zawarte przed wejściem w życie zmian są realizowane według dotychczasowych postanowień OWU.