Regulamin zwiedzania

REGULAMIN ZWIEDZANIA 
Muzeum Ognia w Żorach

1. Wejście do Muzeum Ognia jest odpłatne. Cennik biletów dostępny jest w kasie muzeum oraz na stronie internetowej www.muzeumognia.zory.pl

2. Ekspozycję Muzeum Ognia w Żorach można zwiedzać indywidualnie lub w zorganizowanych grupach.

3. Liczba osób, które mogą jednocześnie przebywać w budynku muzeum jest limitowana.

4. Grupa zorganizowana zwiedzająca ekspozycję Muzeum  nie może liczyć więcej niż 50 osób (łącznie z opiekunami grupy, pilotem itp.).

5. Każda zorganizowana grupa osób nieletnich przebywa na terenie muzeum z przynajmniej jednym pełnoletnim opiekunem.

6. Ilość biletów sprzedawanych w ciągu jednego dnia może być ograniczana.
7. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich podopiecznych oraz za szkody wyrządzone poprzez celowe uszkodzenia bądź zniszczenia urządzeń lub innych elementów znajdujących się na terenie  muzeum

8. Pierwszeństwo wstępu do Muzeum mają grupy zgłoszone. Pracownik ma prawo odmówić wpuszczenia do Muzeum grup niezgłoszonych.

9. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu zwiedzania należy zawiadomić Muzeum najpóźniej na 7 dni przed zarezerwowanym terminem zwiedzania a jeżeli rezerwacji dokonano w terminie krótszym niż 7 dni przed terminem zwiedzania niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności powodującej rezygnację z rezerwacji.

10. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu zwiedzania ekspozycji Muzeum należy dokonać zawiadomienia o rezygnacji ze zwiedzania w jeden z następujących sposobów:
1) telefonicznie – pod numerami: 530 055 010 lub (32) 307 27 98
2) drogą mailową – poprzez przesłanie rezygnacji na adres: biuro@muzeumognia.zory.pl

11. Prawa wstępu do Muzeum nie mają osoby nietrzeźwe lub zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu , zakłócające porządek zwiedzania przez innych zwiedzających, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych oraz osoby nieprzestrzegające niniejszego Regulaminu. 

12. Zwiedzający są zobowiązani do pozostawienia w szatni Muzeum dużych toreb, plecaków, parasoli, wózków dziecięcych itp.

13. Na teren ekspozycji nie wolno wnosić i spożywać żywności, napojów oraz palić tytoniu.

14. Obowiązuje całkowity zakaz spożywania posiłków na terenie obiektu.

15. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Muzeum, za wyjątkiem psów – przewodników osób niewidomych.

16. Muzeum zastrzega sobie prawo do wyłączenia z eksploatacji urządzeń, które uległy awarii, uszkodzeniu lub zniszczeniu.

17. Wyłączenie części urządzeń nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za bilet.

18. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników muzeum.

19. Ze stanowisk należy korzystać zgodnie z instrukcjami obsługi znajdującymi się przy poszczególnych urządzeniach oraz zwracać uwagę na ostrzeżenia i komunikaty zamieszczone przy urządzeniach.

20. Zdjęcia i filmy amatorskie można wykonywać tylko bez użycia statywu. Wykonane zdjęcia i materiał filmowy przeznaczone są tylko i wyłącznie do użytku prywatnego, nie zezwala się na ich dalsze publikowanie i rozpowszechnianie.

21. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z niestosowania się do zaleceń lub niewłaściwego korzystania z urządzeń.

22. Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia muzeum należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom muzeum.

23. Zwiedzającym znajdującym się na terenie muzeum zakazuje się wszelkich zachowań niebezpiecznych dla innych zwiedzających i wyposażenia muzeum. W szczególności zabrania się:

1) Wynoszenia elementów wyposażenia muzeum poza jego teren

2) przenoszenia elementów wyposażenia muzeum poza przeznaczone dla nich miejsca

3) niszczenia jakichkolwiek elementów wyposażenia muzeum

4) wnoszenia na teren muzeum broni, materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych dla życia i zdrowia przedmiotów

5) muzeum zastrzega sobie prawo sprawdzenia, czy osoby wchodzące na teren muzeum nie wnoszą ww. przedmiotów

5) Wnoszenia na teren muzeum rowerów, hulajnóg, deskorolek lub innych podobnych urządzeń oraz jeżdżenia na nich

24. Informacje uzupełniające można zdobyć pod numerem: 530 055 010 lub (32) 307 27 98

Wykaz osób uprawnionych do zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum Ognia

1) dzieci do lat 3

Wykaz osób uprawnionych do ulgi w opłacie za wstęp do Muzeum Ognia

1) dzieci i młodzież w wieku szkolnym za okazaniem legitymacji szkolnej                                                                                2) studenci za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej                                                                                                            3) emeryci, renciści za okazaniem dokumentu uprawniającego do zniżki (legitymacja emeryta – rencisty)


Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum okazuje upoważnionemu pracownikowi Muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie  za wstęp do Muzeum

Postanowienia końcowe:

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej muzeum www.muzeumognia.zory.pl oraz w kasie muzeum.

2. Poprzez zakup biletu zwiedzający akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

3. Nieprzestrzeganie przez zwiedzającego niniejszego regulaminu stanowi podstawę do usunięcia zwiedzającego z terenu muzeum. W razie usunięcia zwiedzającego z powodu nieprzestrzegania regulaminu, zwiedzającemu nie przysługuje prawo do ponownego wejścia do muzeum w danym dniu ani zwrot należności za bilet.

4. Muzeum jest uprawnione do zmian niniejszego regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie  podany do wiadomości publicznej na stronie internetowej: www.muzeumognia.zory.pl        

Wystawa zaprojektowana jest w taki sposób, aby umożliwić zwiedzającym samodzielne zapoznanie się z eksponatami i aby każdy mógł wziąć czynny udział w procesie przyswajania wiedzy.

Wizyta w Muzeum jest alternatywą dla tradycyjnego sposobu nauczania, stanowi praktyczne uzupełnienie lekcji historii, kultury, fizyki czy chemii. Wstępem do ekspozycji jest film edukacyjny, zaś ścieżka zwiedzania prowadzi przez pięć stref tematycznych: Okiełznanie Żywiołu, Przez Antyk i Wieki Średnie, Pali Się!, Obszar Duchowości, Mędrca Szkiełko i Oko.

Zwiedzający będą mogli samodzielnie rozpalić ogień, zapalić znicz olimpijski, a najodważniejsi podejmą próbę ugaszenia wirtualnego ognia. Ekspozycja skierowana jest do każdej grupy wiekowej. Samodzielne zwiedzanie. 

Informacja dla przewodników i opiekunów grup:

W ramach ograniczonej przestrzeni użytkowej oraz wymogów sanitarnych, na terenie obiektu obowiązuje zakaz spożywania posiłków. Za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie.

Wystawa zaprojektowana jest w taki sposób, aby umożliwić zwiedzającym samodzielne zapoznanie się z eksponatami i aby każdy mógł wziąć czynny udział w procesie przyswajania wiedzy.

Wizyta w Muzeum jest alternatywą dla tradycyjnego sposobu nauczania, stanowi praktyczne uzupełnienie lekcji historii, kultury, fizyki czy chemii. Wstępem do ekspozycji jest film edukacyjny, zaś ścieżka zwiedzania prowadzi przez pięć stref tematycznych: Okiełznanie Żywiołu, Przez Antyk i Wieki Średnie, Pali Się!, Obszar Duchowości, Mędrca Szkiełko i Oko.

Zwiedzający będą mogli samodzielnie rozpalić ogień, zapalić znicz olimpijski, a najodważniejsi podejmą próbę ugaszenia wirtualnego ognia. Ekspozycja skierowana jest do każdej grupy wiekowej. Samodzielne zwiedzanie. 

Informacja dla przewodników i opiekunów grup:

W ramach ograniczonej przestrzeni użytkowej oraz wymogów sanitarnych, na terenie obiektu obowiązuje zakaz spożywania posiłków. Za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie.